szkola

Idź do spisu treści

Menu główne

Z kart historii

Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga roku 1945 i jest nierozerwalnie związana z powojennymi dziejami Górzyna. W  1945 r. na skutek działań wojennych Górzyn trafił w ręce polskie  i od tego momentu zaczął się napływ pierwszych osadników. Było to 111 żołnierzy, wraz  ze swoimi rodzinami, głównie kościuszkowców.
     Jednym z głównych problemów mieszkańców było zorganizowanie nauki  na terenie wioski. Warunki pracy były trudne. budynek szkolny był zaniedbany, zniszczony, brakowało szyb w oknach, ławek i innego sprzętu szkolnego, podręczników.  
     Szkołę zorganizował i prowadził E. Sternik. Zainicjował on wiele prac społecznych, które przyczyniły się do szybkiego rozwoju szkoły. Przystąpiono do odgruzowania budynków szkolnych oraz porządkowania placu przyszkolnego. Już wiosną 1946 r. zagospodarowano budynek oraz plac przyszkolny, urządzono pierwsze sale i odbyły się pierwsze lekcje.  Pierwszymi nauczycielami byli: J. Sternik, J. Częstowicka oraz J. Pawluszkiewicz. Do szkoły uczęszczało 128 uczniów, którzy rozpoczęli naukę w trzech klasach.  przez kilka lat szkoła pracowała w ciężkich warunkach lokalowych, cały czas usilnie starając się o ich poprawę.  
    Staraniem kierownika szkoły w okresie letnich wakacji remontowano budynki szkolne, co przyczyniało się do przybywania pomieszczeń. Było ich jednak cały czas za mało w stosunku do liczby uczących się dzieci. Nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany, właśnie z powodu braku izb lekcyjnych. W roku szkolnym 1963/64 po remoncie szkoła zyskuje nowe sale lekcyjne oraz pierwsze klasopracownie: gabinet matematyczno - fizyczno - chemiczny, gabinet języka polskiego i rosyjskiego, gabinet historyczno - geograficzno- biologiczny, pracownia do zajęć technicznych.
     W roku szkolnym 1966/1967 w myśl reformy szkolnictwa po raz pierwszy o września uczniowie uczęszczają do klasy VIII - nasza szkoła została przekształcona w szkołę  o strukturze organizacyjnej klas I - VIII.
     W 1974 r. na terenie szkoły utworzono Izbę Pamięci Osadnictwa Wojskowego im. Zygmunta Berlinga. Zgromadzone pamiątki i eksponaty dokumentują szlak bojowy
I Dywizji Piechoty oraz ukazują udział osadników wojskowych w zagospodarowaniu Ziemi Lubuskiej. Patronat nad Izbą objęła Drużyna Harcerska.
    W roku szkolnym 1974/1975 następuje zmiana nazwy szkoły - Zbiorcza Szkoła Gminna w Lubsku, Szkoła Podstawowa w Górzynie.

26 kwietnia 1975r. Zbiorcza Szkoła Gminna w Lubsku, czyli należąca do niej Szkoła Podstawowa w Górzynie otrzymała sztandar.
    W tym samym roku  ponownie powraca problem pomieszczeń w szkole, gdyż do górzyńskiej szkoły zostają przyłączeni uczniowie z Chocicza i Dąbrowy. Liczba uczniów wzrosła dwukrotnie, z 138 do 241. W miarę upływu lat szkoła staje się za mała na potrzeby wsi i okolic. W 1983 r. podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. 13 września 1983r. powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły,  inspektor oświaty Henryk Jurkowski przedstawił projekt rozbudowy szkoły. Szkoła miała być rozbudowana w czynie społecznym, wobec czego mieszkańcy Górzyna stworzyli listę zobowiązań, mających być ich wkładem w podjęty czyn. 19 czerwca 1984r. o godz. 12:00 położono pierwsze cegły pod rozbudowę szkoły - dokonał tego murarz B. Trela. W trakcie remontu dobudowano nowy budynek w którym zainstalowano sanitariaty, kotłownię, centralne ogrzewanie. Po ukończeniu remontu naukę rozpoczęto  w nowych przestronnych pomieszczeniach
    Rok 1989 przynosi wielkie zmiany ustrojowe w naszym kraju.  Nakreślono kierunkowe propozycje zmian dotyczących miedzy innymi:
-   w klasach 1-3 utworzenie tzw. klas bez podziału na przedmioty i prowadzenie nauki po
    4 godz. dziennie.
 .................. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku Szkoła Podstawowa zostaje przejęta przez gminę. Nadzór pedagogiczny pełni w dalszym ciągu Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. W szkole nauczane są dwa języki: niemiecki i rosyjski w klasach dzielonych na grupy. Dzięki pozytywnie rozpatrzonym projektom szkoła zyskała komputery i  rozpoczęto naukę informatyki oraz utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w szkolnej bibliotece. Dokonano też skomputeryzowania  księgowości i sekretariatu szkoły.
    W wyniku reformy szkolnej z dniem 1 IX 1999r. szkoła o strukturze organizacyjnej klas I-VIII została przekształcona w szkołę o strukturze organizacyjnej klas I-VI.
    W 2000 roku szkoła odstąpiła pomieszczenie dla Filii Biblioteki Publicznej oraz dla Przedszkola. Dwa lata później Przedszkole zostało zlikwidowane, a w szkole utworzono oddział przedszkolny 6 - latków.
    W roku szkolnym 2002/2003 szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Szkoła z Klasą", który to tytuł w czerwcu 2003r. uzyskała po zrealizowaniu  sześciu zadań.


   W przeciągu 60 lat istnienia szkoły w ramach działalności pozalekcyjnej na terenie szkoły istniały:
-  chór szkolny prowadzony przez p. J. Roszak który w roku szkolnym 1966/1967 liczył 50
   dziewcząt;
-  80 osobowy zespół artystyczny prowadzony przez p. J. Roszak;
-  Spółdzielnia Uczniowska "Ptyś", która powstała w 1970 r. Pierwszym opiekunem była  p. J. Roszak. obecnie opiekę nad spółdzielnią sprawuje p. E. Sokal;
-  Drużyna Harcerska "Kościuszkowcy", którą opiekował się p. R. Kowalczyk. W roku szkolnym1973/1974 nastąpiły zmiany w organizacji harcerskiej. Przy szkole powstał
   Szczep. Szczepową została podharcmistrz A. Kadłubowska, która jednocześnie prowadziła drużynę chłopców. Drużynę dziewcząt prowadziła podharcmistrz A. Graczyk,

   
drużynę zuchową chłopców przewodnik J. Kruchlik, drużynę zuchową dziewcząt - była uczennica szkoły podharcmistrz J. Maludy. Lata 90 - te  przyczyniły się do
   
powolnego zaniku działalności Szczepu. Jednak w roku .... nastąpiła reaktywacja drużyny Harcerskiej, którą opiekuje si e obecnie K. Grabowska;
-  zespół taneczny " Trzynastka " , nad którym opiekę sprawuje p. V. Zarówna;

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego